„Благоустройство-Студена” ООД

„Благоустройство-Студена” е браншов лидер в добива и производството на инертни (добавъчни) материали от кариера Студена за района на София, Перник, Радомир, Дупница, Кюстендил, Самоков, Сливница, Драгоман, Костинброд и много други населени места от западна и югозападна България.

материали

Произвежданите от нас материали са от доломити и доломитизирани варовици и са подходящи за производство на бетон и битумни смеси, хидравлично свързани и несвързани смеси, строителни почви, сгради и строителни съоръжения, пътно и всякакво друго строителство.

От създаването си до днес ние сме реализирали над 6 милиона тона фракции, нефракциониран трошен камък  и скална маса, внушителен обем постигнат с 20 годишен опит и безкомпромисно качество.

Сертификати

„Благоустройство-Студена” ООД притежава Сертификат за производствен контрол № 2032-CPR-19.81 издаден в съответствие с Регламент № 305/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от 9 март 2011 г. (CPR) за строителни продукти.