За нас

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС „Благоустройство – Студена“ ООД съобщава, че има намерение за продължаване на дейността за добив и преработка на подземни богатства – строителни материали – доломити и доломитни варовици от находище „Студена“, Участък „Благоустройствени строежи“, разположено в землището на с. Студена, община Перник, област Перник чрез удължаване на срока на концесията.
Подробна информация е налична в офиса на дружеството: гр. София, ул. „Подуево“ № 10, вх. В, ет. 1, ап. 1 и в сградата на РИОСВ-София, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10 в приемното време на инспекцията.
Писмени становища и мнения се приемат на горепосочения адрес на Дружеството и на РИОСВ – София, както и на e-mail: 

riew-sofia@riew-sofia.government.bg.

За контакти: Максим Марков, тел: 0886517777, е-mail: markov@karierastudena.com

2009 година

Нашата мисия

“Благоустройство – Студена” ООД е основано на 28 май 2009 г. с цел да наследи опита на „Аргент“ АД /www.argent.bg/ в добива и производството на инертни/добавъчни/ материали.
„Аргент“ АД е създадена през 1994 година и има дългогодишен производствен опит на находище „Студена“ в участъците „ГУСВ“, „Благоустройствени строежи“ и „Хидрострой-1“. 

През първите години от създаването си нашият професионален екип си поставя за цел добив и производство на висококачествени материали. Основните ни цели са високо качество, иновативни технологии, модернизация на производствените мощности и екип от добри специалисти. С реализацията на готова продукция се заемат нашите дистрибутори:

 „Аргент” АД
 „Хидрострой-Студена” ООД
 „Инертика” ЕАД 

0 тона

годишно производство 

2017 година

Цена - Висококачествен продукт

Винаги сме имали ясна дългосрочна политика и амбициозни цели. Затова през 2017 година, след дългогодишния производствен опит, приехме предизвикателството сами да реализираме своята продукция.

Нашият основен стремеж е чрез предоставянето на комплексни решения да постигнем златното правило цена – висококачествен продукт.

Европейска програма "Иновации и конкурентоспособност"

Нашите партньори

Със своя 20-годишен опит и професионализъм, високи стандарти и коректност печелим уважението на големи фирми като: